Kişisel Veri Güvenliği Politikası » DuruNET İnternet
Kişisel Veri Güvenliği Politikası

Kişisel Veri Güvenliği Politikası

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak
ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun
“Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10 uncu maddesi ile 10 Mart 2018
tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine
Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni
ile Duru İnternet ve Bilişim Teknolojileri Sanayi Ticaret Limited Şirketi (Bundan Sonra
Durunet olarak anılacaktır.) tarafından işlenen ve aşağıda yer verilen kişisel verileriniz
hakkında Veri Sorumlusu olarak, sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.
Durunet kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, erişilmesini önleme ve
muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm
teknik ve idari tedbirleri almaktadır

 

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade
etmektedir. İşlenen kişisel verileriniz ile verilere ait kategoriler aşağıda belirtilmiştir.

Kimlik Bilgileri: Ad, soyadı, TCKN, doğum yeri ve tarihi, medeni durum, cinsiyet,
kimlik seri ve sıra numarası, uyruk, anne-baba adı, anne kızlık soyadı, fotoğraf, kimlik
örneği.

İletişim Bilgileri: Telefon/faks numarası, e-posta adresi, adres bilgisi.

Abonelik ve Cihaz Bilgileri: Abone kimlik bilgileri / iletişim bilgileri / pazarlama
bilgileri, müşteri numaraları, alınan hizmete ve ürüne göre hizmet numaraları, , abonelik
kanalı, segment bilgisi, e-fatura bilgisi, mesleği gibi aboneyi tanımlayabilecek kişisel
veriler, cihaz kimlik bilgileri, kullanılan cihazın marka ve model bilgisi, cihazın özellikleri,
cihaz değişiklik tarihleri, kullandığı modem türü ve modem değişiklik tarihleri, abonelik
türü, tarife ve paket bilgileri, hız, hat açılış bilgisi, ödeme tipi, fatura ve içeriğinde yer
alan bilgiler, finansal ve borç bilgileri, abonelik durumu (iptal, aktif, hat dondurma vb.),
otomatik ödeme talimatı, faturasız müşteriler için mevcut kullanım hakkı, yükleme
sıklığı, yükleme sayısı, abone olma durumu, , aktivasyon tarihi.

Şebeke ve Trafik Bilgileri: Haberleşmenin iletimi ve faturalama amacı ile kullanılan
trafik verileri, trafik kontrol verileri, IP adresi, CDR trafik bilgileri, IMSI bilgileri.

Kullanım ve Davranış Bilgileri: Trafik bilgileri, yapılan aramaların / gönderilen veya
alınan mesajların / internet dolaşımının tarihi, saati, süresi ve tarafları, Durunet internet
sitelerindeki davranış ve eğilim bilgileri ile çerezler, film / müzik vb. içerik kullanımları,
katma değerli servis / ürün / hizmet aboneliklerine ve bunların kullanımına dair bilgiler,
fatura bilgileri.

Konum Bilgileri: İletişimin gerçekleştiği zamandaki tahmini konum verileri ve benzeri
her türlü lokasyon, yer bilgileri.

Ödeme, Banka ve Risk Bilgileri: Ödeme emrinin verilmesinde veya kullanıcı kimliğinin
doğrulanmasında kullanılan şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN,
kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2/CVC2 kodu gibi kuruluşlar tarafından ihraç
edilen ödeme araçlarına ilişkin kişisel güvenlik bilgileri, kredi notu ve risk statüsü,
ödeme bilgileri, şube kodu, hesap numarası şeklindeki banka bilgileri.

Görsel/İşlevsel Kayıt Bilgileri: Çağrı merkezi, ofis ve bayilerde yapılan sesli ve/veya
görüntülü görüşme kaydı, tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel veriler.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz; Kanun’un 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen işleme şartları ile
ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Şirketimiz hizmetlerinin tesisi, sunulması, devamlılığının sağlanması, alt yapı /hizmet verilebilirlik
  sorgularının yapılması,
 • Abonelik tesisi ve abonelik süresince yapılan diğer işlemler, aboneliğin sona erdirilmesi,
  faturalama/ücretlendirme/iade/tahsilat işlemlerinin yapılabilmesi,
 • Müşteri hizmetlerinin sunulması, müşteri şikâyet/taleplerinin karşılanması, bu konuda tüm sözleşme
  şartlarının yerine getirilmesi,
 • Abonelik Sözleşmenizin yanında ilgili mevzuat gereği kimlik örneğinizin ve saklanması gereken diğer
  bilgilerinizin muhafaza edilmesi, beyan ettiğiniz kimlik bilgilerinizin ve belgelerin doğruluğunun kontrol
  edilmesi,
 • Tahsilata yönelik riskin yönetilmesi ve usulsüzlük/suiistimal/dolandırıcılık gibi her türlü kötü niyetli
  kullanımların tespiti ve önlenmesi,
 • Şebeke trafiğinin yönetimi, ölçümlenmesi, denetimi ve analizi ile şebeke iyileştirme/optimizasyon
  çalışmalarının yapılması,
 • Daha iyi hizmet sunumu için network ve teknolojik ilerlemeler/iyileştirmeler kapsamında
  konvansiyonel ve dijital mecralarda ürün, servis ve iş geliştirilmesi,
 • Servis sunumu sırasında oluşabilecek arızaların proaktif/reaktif bir şekilde tespit edilmesi, sorunun kök
  nedeninin bulunarak çözümlenmesi ve tekrarının önlenmeye çalışılması,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi, müşteri eğilimlerinin araştırılması ile hizmet kalitesinin
  arttırılması odaklı anket/analiz çalışmalarının yapılması,
 • Müşteri memnuniyetinin sağlanması odaklı ödül/çekiliş/yarışma/hediye/ teşekkür/kutlama/hatırlatma
  uygulamalarının sunulması,
 • Ürün ve hizmetlere ilişkin kampanya ve tekliflerin müşterilerimizin kullanımına göre hazırlanması,
  sunulması, tanıtımı, takibi, raporlanması ve kampanya içeriği hakkında bilgilendirme yapılması,
 • Müşterilerimizin yeni ürün/servisler, kampanya/tarifeler ve diğer yeniliklerden haberdar edilmesi,
  bilgilendirme ve müşteri geri kazanımı faaliyetleri, satış fırsatlarının oluşturulması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler tarafından talep edilen bilgi/belgelerin
  paylaşılması ve ilgili mevzuatta yer alan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile denetim faaliyetlerinin
  yürütülmesi,
 • İlgili mevzuata uygun olarak acil yardım çağrısı durumlarında konumunuzun tespiti,
 • Ürün ve hizmet çeşitliliğinin arttırılması ile müşterilerin çeşitli fırsatlardan yararlanmasının sağlanması
  kapsamında farklı sektörlere temas eden marka işbirliklerinin tesisi,
 • İş ortaklarımız veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme
  gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,
 • Yasal takip ve hukuki süreçlerin yürütülmesi
 • Rehberlik Hizmetlerinin sunulabilmesi

 

3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla
Kanun’un kişisel verilerin yurt içi ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri
kapsamında aşağıdaki 3. taraflara aktarılabilecektir:

 • Yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimiz,
  bayilerimiz,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, acil çağrı halinde konumunuzu tespit edecek olan yetkili
  merciler, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya
  kuruluşları,
 • İş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, ödeme ve e-para kuruluşları, bankalar, kredi risk ve
  finans kuruluşları, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişiler, kurum ve kuruluşlar ve denetimciler de dâhil
  olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,
 • Avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hizmet alınan firmalar,
 • Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil, vasi ve temsilcileriniz,
 • Diğer işletmeciler (Tahsilata ilişkin riskin yönetilmesi ve kötü niyetli kullanımların önlenmesi
  amacıyla elektronik haberleşme hizmetlerine yönelik fatura tutarı ve ödeme bilgileriniz paylaşılabilmektedir),
 • T.C. kimlik numaranıza sahip banka ve finans kuruluşları, varlık yönetim şirketleri, avukatlık büroları,
  belediyeler, iş ortakları ve tedarikçiler (Durunet sistemine kayıtlı olan telefon numaranız, yasal ve kritik
  bilgilendirmelerin yapılabilmesi, sahtecilik ve dolandırıcılık gibi vakaların önlenmesi, pazarlama ve tanıtım
  kapsamında tarafınıza ulaşılabilmesi amaçlarıyla sorgulanarak paylaşılabilmektedir),
 • Türk Telekom ile ticari ilişki içinde bulunan ve telefon numaranıza sahip tüzel kişiler (Cihaz
  bilgileriniz paylaşılabilmektedir).

 

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz; hizmet, ürün ve faaliyet niteliğine göre değişkenlik göstermekle
birlikte yetki vermiş olduğumuz şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler,
temsilcilerimiz, bayilerimiz, web sitemiz ve çağrı merkezimiz üzerinden temin edilerek
işlenebilmektedir.

Kişisel verileriniz, Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu
ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak
kaydıyla internet, telefon, e-posta, sesli yanıt, kısa mesaj aracılığıyla; fiziki, yazılı, sözlü
ve elektronik mecralardan yukarıda yer verilen amaç ve aşağıda yazılı olan Kanun’un 5
inci, 6 ıncı ve 8 inci madde hükümlerinde öngörülen çerçevede hizmetlerin verilebilmesi
amacı ile tamamen/kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.
Kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir:

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Başta 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu sair mevzuatta
  açıkça öngörülmüş olması,
 • Müşterilerin tanınmasına ilişkin ulusal ve uluslararası alandaki ilke ve esaslara uyum sağlamak,
  mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
  taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve
  akdettiğiniz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
  menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Fiili imkânsızlık halleri ortaya çıkması durumunda, rızanızı açıklayamayacak durumda bulunmanız
  veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden
  bütünlüğünün korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

5. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi uyarınca taleplerinizi,
mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Durunet tarafından başvurunun size ait olup
olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek için Veri Sorumlusuna
Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de (Tebliğ) belirtilen şartlara uygun
düzenlenmiş dilekçeyle:

 • İlgili kanala ilişkin aşağıda yer verilen adreslerimize direkt olarak bizzat elden iletebilir, posta yoluyla
  ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza veya mobil imza ile gönderilip
  saklanabilen metinler kullanmak suretiyle aşağıda belirtilen adreslerimize iletebilirsiniz.

Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını
takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç
30 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

BAŞVURU KANAL ve ADRESLERİMİZ
Duru İnternet ve Bilişim Teknolojileri Sanayi Ticaret LTD. ŞTİ.
Direkt Başvuru: Y.Hisar Mah. 7001 Sk. No:14/Z03 Manavgat ANTALYA

KEP: ceyhun.caliskan@hs02.kep.tr
Mail: info@durunet.com.tr

 

Gizlilik ve Güvenlik

YASAL UYARI

İşbu websitesi ve (www.durunet.com.tr) alan adı içeriği Duru İnternet ve Bilişim Teknolojileri San. Tic. Ltd
Şti.'ye (Durunet) ait fikri mülkiyet hakları olup Durunet’in izni olmadan işbu websitesindeki bilgiler kısmen
veya tamamen çoğaltılamaz, aktarılamaz, dağıtılamaz, uyarlanamaz, tercüme edilemez veya saklanamaz.
Websitesi üzerindeki marka, logo ve amblemler Durunet’in marka haklarına tabidir.
Durunet’in yazılı izni olmadan websitesindeki içeriklerin kullanımı, değiştirilmesi ve markaların kullanımı
kesin olarak yasaklanmıştır.
İşbu websitesinin içeriği 'olduğu gibi' sunulmaktadır. İşbu websitesi veya işbu websitesinde linki verilen
herhangi bir websitesinin içeriklerinin herhangi bir şekilde kullanımından doğan doğrudan, dolaylı veya başka
özel zararlardan ilgili taraflara karşı Durunet sorumlu olmayacaktır.

Durunet Gizlilik Politikası

İşbu gizlilik bildirisi sizleri gizliliğe ilişkin uygulamalarımız konusunda ve bize verdiğiniz kişisel bilgilerinizin
nasıl kullanıldığı ve korunduğu hakkında bilgilendirmektedir.
Bu politika (adresiwww.durunet.com.tr olan) websitesine ilişkindir. Websitemizde üçüncü kişilere ait
verilebilecek websitesi linkleri bizim kontrolümüzde olmayıp işbu politika kapsamına dahil değildir.
Sizden toplanan bilgiler başka bir üçüncü tarafa satılmayacak veya kiralanmayacaktır. Durunet size ait kişisel
bilgileri iştirakları, üçüncü taraf acenteleri veya taşeronları ile paylaşma hakkını saklı tutar.
Üçüncü taraf acenteleri ve taşeronlar size ait gizli mahiyetteki kişisel bilgileri gizlilik ilkesi çerçevesinde
saklamayı taahhüt etmek zorunda olup bu bilgileri Durunet için gerçekleştirmekte oldukları hizmetler dışındaki
amaçlar için kullanamazlar.
Kişisel bilgileriniz mahkeme emirlerine cevap verilmesi vb. de dahil olmak üzere hukuki işlemler için de
kullanılabilir.
Kişisel Bilgilere Ulaşılması ve Güncellenmesi
Kişisel bilgilerinizde zaman zaman oluşabilecek değişiklikler hakkında lütfen bize bilgi veriniz.

Kişisel Bilgilerin Güvenli Biçimde Saklanması

Bilgilere izinsiz erişimi ve bilgilerin ifşa edilmesini engellemek ve verilerin doğru şekilde saklanarak uygun
biçimde kullanılmasını sağlamak için Durunet bütün makul güvenlik önlemlerini alır.

Değişiklikler ve Güncellemeler

Durunet veri sorumlusu olarak, aydınlatma metnini kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması
şartı ile değiştirme hakkın sahiptir.

Şirket Unvanı: DURU İNTERNET VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 
Adres : Y. Hisar mah.7001 sk. No:14/Z03 Manavgat ANTALYA
Mail: info@durunet.com.tr
Telefon: 0850 840 17 28

 

Online İşlem Merkezi
Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?